واردات ۴ میلیون قوطی شیرخشک از ترکیه

رئیس انجمن شیرخشک: درحالی که ارزبری واردات شیرخشک آماده نوزاد ۳ برابر تولید داخلی آن است اما به جای اختصاص ارز به واردات مواد اولیه به محصول نهایی اختصاص یافته است و ۴ میلیون قوطی شیرخشک از ترکیه وارد شد. . ۶ ماه است که ارز برای واردات شیر خشک اختصاص نیافته است این اتفاق باعث تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شیرخشک و تعطیل شدن برخی دیگر از آنها در ماه های آینده می‌شود.