فرم قرارداد

                                                                                 قرارداد ترخیص کالا  

طرفین قرارداد:

ماده 1: این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی ……… و به نشانی …….. و کد پستی ……… که از این پس صاحب کالا نامیده خواهد شد، از یک طرف و شرکت بازرگانی تجارت آرشیت خاورمیانه ثبت شده به شماره 473656 در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی14004996085 و به نشانی تهران خیابان پاسداران خیابان گیلان شرقی خیابان گلریز پلاک 35 طبقه دوم واحد 10 و کد پستی 1664939951 که از این پس ترخیص کـار نامیده خواهـد شد منعقد شد. توضیـح اینـکه از طرف شرکت بازرگانی تجـارت آرشیت خاورمیانه آقای فرزاد قلمی فـرزند ابراهیم به کد ملی 2291498118 قرارداد را امضا کرده اند. ایشان به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره 20569 مورخ 25/07/1394 مدیر عامل شرکت مذکور هستند و به موجب محتویات همین روزنامه حق امضای اسناد تعهد آور را با مهر شرکت دارند. ( قسمت اخیر در مورد طرف دوم قرارداد هم تکرار شود.) توضیح: در مورد شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، کدملی، کد پستی و نشانی کفایت میکند.

موضوع قرارداد:

ماده 2: موضـوع قرارداد عبارتست از ترخیص کـالای وارداتی صاحـب کالا توسـط ترخیص کار از گمرکات مجاز کشور ج.ا. ایران طبق مقررات و قوانین جاری کشور که با بارنامه یا راهنامه رسمی بین المـللی اعم از هوایی، زمینی و یا دریایی وارد کشـور شده و در گمرکخانه مجاز تخـلیه شده است و حمل کالای مزبور از گمرک به مقصدی که صاحب کالا اعلام مینماید و اتمام مراحل اداری آن به نحوی که دیگر نیاز به حضور صاحب کالا نباشد و با اختیارات مندرج در وکالت نامه شماره ……… مورخ …… ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ………. تهران که رونوشت آن ضمیمه این قرارداد میباشد.

شروط و توضیحات :

ماده 3:مراجعه به نمـاینده شرکت حمل کننده بین المـللی کالا و انجام کلیـه امـور مربوطه ،شـامل اخذ ترخیصیه و مـبادله اسناد مربوطه در بدو امـر ترخیص و تسویه حساب نهایی با شرکت حمل کننده بین المللی کالا و اخذ مجوز ثبت سفـارش کالا از سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت و معدن به عهده ترخیص کار میباشد. اما صاحب کالا میتواند با اعلام قبلی جهت جلوگیری از اقدامات موازی هر کدام از این مسوولیت ها را به عهده بگیرد.

ماده 4: از آنجـائیکه پرداخت کلیه وجـوه مترتب بر ترخیص کالا میبایست قبل از ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار به گمرک و ادارات تابعه و ذیربط پرداخت شود، صـاحب کالا متعهد می شود قبل از اتمـام مراحل ترخیص وجوه مزبـور را به ترخیص کار پرداخت نماید. تاخیر ناشی از پرداخت مسوولیتی را متوجه ترخیص کار نمی نماید.

ماده 5: ترخیص کار موظف است پس از دریافت اسناد خرید(فاکتور، پیش فاکتور ) و اسناد حمـل (بارنامه رسـمی) و گواهی مبـدا و نامه بانـک مبنی بر تامین ارز اعتبار اسنادی(فقط در مورد کالاهای اعتباری) از طرف صاحب کالا نسبت به پیگیری و آغاز مراحل ترخیص اقدام نماید. تبصره: موارد ذیل استثناء بوده و قصوری را متوجه ترخیص کار نمی نماید -قطعی،اختلال،اشتباهات انسانی،سیستم و فرآیندهای الکترونیکی در وبسایت ها و درگاه ها و پایگاه هاوپرتال های سازمان های دولتی،خصوصی،و غیره از مرحله ثبت سفارش تا تحویل کالا در انبار کارفرما -تاخیر در پاسخگوئی کارشناسان امور گمرکی در فرآیند الکترونیکی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که ترخیص الکترونیکی کالا می باشد -دیر کرد،اختلال،بلوکه،بسته شدن،معلق بودن وضعیت پرداخت وجوه در پرداخت های الکترونیکی سیستمی توسط درگاه های پرداخت آنلاین و نصب شده بر روی پایگاه ها و پرتال های دولتی و خصوصی و همچنین دستگاه های کارتخوان نصب شده در اینگونه مراکز در روند ترخیص و خروج کالادر صورتیکه اشکال، ابهام و یا خدشه ای به اسناد فوق الذکر وارد باشد تا برطرف شدن موارد نامبرده -زمانیکه پرداخت هزینه های قرارداد از طرف صاحب کالا به تعویق افتد تا زمان پرداخت – تعطیلی کلی و یا جزئی و یا اعمال محدودیت یا ممنوعیت از طرف ادارات و سازمانهای ذیربط در خصوص ترخیص کالا تا زمان بازگشایی آنها ویا رفع موانع

ماده 6: ترخیص کار فقط برای ارزیابی کالا و نمونه برداری جهت آزمایشگاه و در حد متعـارف اجازه دخل و تصـرف در کالای ترخیص شده و یا در حـال ترخیص را دارد.

ماده 7: ترخیص کار هیچگونه مسوولیتی در قبال کسری وزن و یا تعداد نگلات کالای ترخیص نشده از گـمرک نسبت به صاحب کـالا ندارد، ولی پس از ترخیـص کـالا مسوولیت حسن نگهداری آن تا تحویل آن به وسیله حمل و با بیمه نمودن کافی به عهده ترخیص کار میباشد. تبصره: سند رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این ماده اطلاعـات ثبت شده در ظهر پروانه سبز گمرکی، پته تجارتی و یا حکم خروج کالا از گمرک که پس از توزین و بارشماری توسط گمرک درج میگردند میباشد

ماده 8: خسارت وارده به کالا یا از بین رفتن کلی و یاجزئی کالای ترخیص شده که ناشی از کیفیت بد کـالا یا بسـته بندی نا مرغوب بوده است به عـهده ترخیص کار نمیباشد.

ماده 9: ترخـیص کار مـوظف است در قبال اخذ کارمـزد ترخیص حـداکثر توان و سریعترین و کم هزینه ترین روش را برای طی و اتمام امور ترخیص اتـخاذ نموده و چنانچه در این مورد قصوری از طرف او سربزند در صورت احراز موظف به پرداخت خسارت به صاحب کالا میباشد.

ماده 10: ترخیص کـار موظف است پس از اتمـام مراحل ترخیص و حمل پـروانه سبز گمرکی در مورد تمامی هزینه ها اسناد و رسید مربوطه را به صاحب کالا تسلیم نماید.

ماده 11: در صورتیکه کالای حمل شده توسط کانتینر غیر قابل حمل در جاده های کشور باشد، و یا حمل آن مشمول هزینه های اضافی شود ویا بنا به مقتضیاتی که صاحب کالا در نظر داشته باشد، با درخواست صاحب کالا ، ترخیص کار موظف به استریپ کانتینر میباشد.

ماده 12: مدت مجاز توقف کالای کانتینر استریپ شده در انبار حداکثر 20 روز است و پس از آن کالا مشمول هـزینه انبارداری طبق تعرفه اتحادیه صنـف انبارداران استان مربوطه شده و صاحب کالا ملزم به پرداخت آن به ترخیص کار میباشد

ماده 13: مسوولیت خسارت وارده به کالا توسط قوه قاهره (فورس ماژور) متوجه ترخیص کار نمیباشد. اما ترخیص کار موظف است حداکثر توان خود را در مواقع اضطراری برای حفظ و نگهداری کالا بکار گیرد.

حمل کالا :

ماده 14: نشانی مقصد حمل کالا میبایست توسط صاحب کالا بر روی سربرگ طی دورنگار یا پست الکترونیکی به اطلاع ترخیص کار برسد. ترخیص کار موظف به حمل کالا به نشانی اعلامی میباشد.

ماده 15: ترخیص کار موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت نشانی حمل نسبت به ارسال کالا اقدام نماید. تبصره: تعطیلات رسمی ناقض ماده فوق نمیباشد. فقط روز عاشورا، بیست ویکم ماه رمضان و هفته اول فرودین ماه هر سال این ماده را معطل خواهد نمود. تبصره: در موارد قوه قاهره (فورس ماژور) و یا اعتصاب رانندگان، ترخیص کار موظف است پس از مرتفع شدن موارد مذکور نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.

ماده 16: کرایه حمل کالا از شهرستان به مقصد اعلامی صاحب کالا بر مبنای تعرفه اعلامی توسط انجمن حمل و نقل هر استان که توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تایید میگردد بوده که بصورت پسکرایه در بارنامه حمل درج میگردد و گیرنده کالا در مقصد موظف به پرداخت آن است. مسولیت و خسارت ناشی در عدم پرداخت کرایه و یا تاخیر در پرداخت متوجه صاحب کالا میباشد.

مدت قرارداد:

ماده17: از تاریخ ……….. لغایت ………….. به مدت یکسال کامل شمسی میباشد.

هزینه قرارداد:

ماده 18: پرداخت و یا تامین تمامی حقوق ورودی، هزینه ها و عوارض گمـرکی، هزینه های اخذ مجوز از ادارات و یا سازمـانهای ذیربط بعلاوه کارمـزد ترخیص که کارمـزد ترخیص کار محسوب میشود و بطور کلی تمامی هزینه های عادی و فوق العاده مرتبط با ترخیص کالا به عهده صاحب کالا میباشد. فهرست هزینه های موضوع این ماده در هر مورد ترخیص پس از اخذ مدارک و مستندات خرید و حمل کالا توسط ترخیص کار از صـاحب کالا طـی فرمی تحت عنوان علی الحساب هزینه های ترخیص به اطـلاع صاحب کالا رسیده و پس از تامین آن توسط صاحب کالا ترخیص کار بدون فوت وقت ملزم به آغاز مراحل ترخیص کالا میباشد. پس از اتمام مراحل ترخیص و نظر به اینکه کالا به مقصد اعلامی صاحب کالا حمـل شده باشد یا در انبار خصوصی موجود باشد و حداکثر به مدت یک هفته پس از پرداخت آخرین هزینه، صورتحساب قطـعی توسط ترخیص کار به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا ملزم به تسویه حساب خواهد بود .

کارمزد ترخیص:

ماده19: عبارتست از مبلغ ……….. ریال به ازای هر کیلوگرم/هر کانتینر. و حداقل آن ………… ریال در هر مورد ترخیص خواهد بود. مبنای محاسبه کارمزد وزن مندرج در بارنامه/راهنامه صادره از کشور مبدا حمل میباشد.

استریپ کانتینر:

ماده20: هزینه استریپ کانتینر به ازای هر دستگاه کانتینر 40 فوت مبلغ ………. ریال و هر دستگاه کانتینر 20 فوت مبلغ …………… میباشد. قواعد و توضیحات عمومی استریپ کانتینر

ماده21: استریپ کانتینر عبارتست از بارگیری کانتینر پر بوسیله کامیون از انبار گمرک و خروج آن از اماکن گمرکی و حمل آن به انبار خصوصی و محصوری که ترخیص کار تعیین نموده است. سپس تخلیه کانتینر پر و نگهداری کالا در انبار و عودت بلافاصله کانتینر خالی و تحویل آن به شرکت کشتیرانی مالک کانتینر.

ماده22: در هر مرحـله از ترخیص کالا چنانـچه مصادیقی از قاچاق و مـوارد کالاهای ممنوع الورود طبق مقررات و قوانین جاری کشور کشف گردد، ترخیص کار مسوولیتی نسبت به اتـمام مراحل ترخـیص ندارد. ولی در مورد کالاهای ممنـوع الورود بنـا به درخواست صاحب کالا ترخیص کار موظف به مرجوع نمودن کالا به مبدا یا کشور ثالث میباشد. در موارد ظن به قاچاق (قبل از اثبات توسط مراجع ذیصلاح) ترخیص کار موظف است بنا به درخواست صاحب کالا مورد را در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و از حقوق صاحب کالا دفاع نماید. تبصره: هزینه متعلقه به عنوان هزینه فوق العاده بوده و طبق توافق طرفین و نسبت به مورد پیش آمده تعیین و صاحب کالا موظف به پرداخت آن به ترخیص کار میباشد.

ماده23: صفافی کالا برای کالای استریپی در صورت ممکن مشمول هزینه فوق العاده خواهد بود که طبق توافق طرفین قبل از انجام تعیین و توسط صاحب کالا به ترخیص کار پرداخت خواهد شد.

داوری:

ماده24: در صورت بروز اختلاف در وهله اول با گفتگو و تبادل نظر طرفین موضوع اختلاف مورد بحث و توافق قرارداده خواهد شد در صورت حل و فصل نشدن موضوع، نظر اتحادیه حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرک با تفویض حق صلح و سازش که مورد رضایت طرفین قرار گرفت لازم الاجراست. حق الزحمه داوری به سه قسمت تقسیم و تادیه دو جزء آن بر عهده محکوم علیه و یک جزء آن بر عهده محکوم له خواهد بود

ماده 25: این قرارداد در25 ماده و 6 تبصره و طی دونسخه که هر کدام حکم واحد دارند مورخ ……… در تهران تنظیم و مبادله شد و از این تاریخ برای طرفین لازم الاجراست.

جهت همکاری

بازاریاب حرفه ایی با پورسانت عالی