ترانزیت خارجی و داخلی و حمل و نقل کالای صادراتی و مرجوعی

ترانزیت کالا


ترانزیت در امورگمرکی و ترخیص کالا به مفهوم " انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک به گمرک دیگر (تحت نظارت گمرک )اطلاق می شود."

ترانزیت کالا از انواع مختلفی برخوردار است و تابع قوانین متفاوتی است، که در ادامه روش های متفاوت ترانزیت کالا و شرایط و قوانین آن را بیش تر بازگو می کنیم.

انواع ترانزیت کالا


ترانزیت داخلی


در ترانزیت داخلی کالاها از یک گمرک داخلی به گمرک های داخلی دیگر منتقل می شوند که این نوع غالبا زمان بر است.

ترانزیت خارجی


در ترانزیت خارجی کالاها از یک کشور به کشور دیگر مننقل می شوند. از آن جایی که این نوع با واردات و صادرات کالا تفاوت دارد برای آن هیچ حقوق گمرکی در نظر گرفته نشده است

 

"تاثیر ترانزیت کالا در اقتصاد کشور"


از بعضی کشور ها به عنوان راه میانبری برای رسیدن کالا به مقصدهای مورد نظر استفاده می شود. کشور ایران هم با داشتند موقعیت مناسب می تواند از این فرصت استفاده کند.

بسیاری از کشورهای همسایه ما با این که موقعیت های بسیار خوبی هم ندارند؛ اما درآمدهای بسیار زیادی را از این راه به دست می آورند. از آن جایی که از پتانسیل های کشور ما ایران به خوبی استفاده نمی شود، ما هنوز درآمد واقعی مان را از این راه به دست نیاورد ایم. در واقع باید از تمامی امتیازات شرق، غرب، شمال و جنوب در کشورمان استفاده شود که ما هم به امتیازات مورد نظر دست یابیم